Artikel 1: ALGEMEEN

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtnemer: VinsdePatrick/Wijnstudie hierna te noemen Wijnstudie.

2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Wijnstudie opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of levering van zaken. De opdrachtgever zal zich ter zake van de opdracht nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij dat uitdrukkelijk aan Wijnstudie ter kennis heeft gebracht en Wijnstudie de opdracht schriftelijk dan wel elektronisch heeft aanvaard.

3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdracht: elk verzoek tot het verrichten van werkzaamheden of tot het leveren van zaken, in welke vorm dan ook gedaan. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken (bijvoorbeeld doch niet uitputtend schriftelijk, elektronisch of telefonisch) aan de hand waarvan werkzaamheden kunnen worden verricht.

4. Op alle offertes door, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met Wijnstudie zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing.

5. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden of bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf en schriftelijk door Wijnstudie zijn aanvaard.

6. De opdrachtgever met wie eerder op de onderhavige voorwaarden een overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met Wijnstudie gesloten overeenkomsten of werkzaamheden akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2: OFFERTES

1. Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door Wijnstudie zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard.

2. Offertes door Wijnstudie uitgebracht zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en vermogen daarbij alle van belang zijnde gegevens heeft verstrekt aan Wijnstudie.

3. Eerst op het moment dat Wijnstudie mondeling, schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd de verleende opdracht te aanvaarden komt de overeenkomst tot stand en ontstaan uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen tussen partijen.

4. De opdrachtgever draagt het risico van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig ontvangen door Wijnstudie van zijn mededelingen, gegevens of voor de opdracht benodigde materialen.

5. Voor zover onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van de gegeven opdracht en de aanvaarding daarvan, zullen de tot dan door Wijnstudie verrichte werkzaamheden geacht worden te zijn geschied in overeenstemming met de inhoud van de opdracht zoals totdan toe door Wijnstudie geïnterpreteerd.

6. Wijnstudie behoudt zich het recht voor om meerwerkzaamheden dan vermeld in de opdracht of in de aanvaarding daarvan uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of van de goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever wordt binnen een bekwame tijd op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden indien dat mogelijk is (geweest).

7. Wijnstudie zal binnen de grenzen van het redelijke aan wijzigingen in de opdracht meewerken, indien en voorzover de inhoud van de door hem te leveren prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen of verlangde prestatie afwijkt.

Artikel 3: OPZEGGING EN ANNULERING

1. Wijnstudie heeft steeds het recht, zonder dat hiertoe enig ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst op te zeggen wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, of door hem surséance is aangevraagd, hij opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland verlegt alvorens naar genoegen van Wijnstudie zekerheid te hebben gesteld voor de voldoening van wat terzake van de uitvoering van de opdracht al verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden, of indien hij middels beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij ten behoeve van Wijnstudie een genoegzame zekerheid wordt gesteld voor voldoening van wat terzake van de uitvoering van de opdracht verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden.

2. De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst, opdracht of training tot 14 dagen voor levering cq uitvoering danwel aanvang van training te annuleren waarbij opdrachtgever 50% van de oorspronkelijke (begrootte) somma krijgt gerestitueerd en bij annulering tot 5 dagen voor aanvang van de training 25% restitutie van de oorspronkelijke (begrootte) somma.

3. Bij annulering van enige opdracht anders dan een training of opleiding of daaraan aanverwante dienst heeft de opdrachtgever het recht het bestelde cq de verlangde dienst te annuleren binnen 3 werkdagen voordat Wijnstudie met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is, mits hij de hierdoor voor Wijnstudie ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt mede maar niet uitsluitend begrepen de door Wijnstudie gederfde winst, waarbij tevens in rekening wordt gebracht de kosten die Wijnstudie al ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van de offertetijd, gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslagkosten met instandhouding van wat is bepaald in lid 2.

Artikel 4: GEGEVENS EN ZAKEN OPDRACHTGEVER; RISICO

1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat gegevens en zaken die Wijnstudie nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm ter beschikking komen van Wijnstudie.

2. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan Wijnstudie van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt.

3. Wijnstudie heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan.

4. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting, heeft Wijnstudie, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, het recht de opdracht terug te geven.

5. Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, worden ter beschikking gestelde gegevens en zaken, behoudens het in artikel 17 bepaalde, na voltooiing van de opdracht aan de opdrachtgever geretourneerd.

6. Het risico terzake van beschadiging of teloorgaan van de bij Wijnstudie of derden opgeslagen zaken en/of gegevens is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever, behoudens indien er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Wijnstudie.

7. De opdrachtgever vrijwaart Wijnstudie van alle aanspraken van derden verband houdende met de in de voorgaande leden bedoelde zaken en/of gegevens.

Artikel 5: AANSPRAKELIJKHEID

1. Voor alle directe en indirecte schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, danwel veroorzaakt door niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de opdracht, is de aansprakelijkheid van Wijnstudie uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat dit niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren onder de desbetreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale bedrijfsvoering niet was voorgevallen. Dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Wijnstudie voor de schade wordt uitgekeerd.

2. Wijnstudie heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.

3. De opdrachtgever zal zijn recht om Wijnstudie voor de in lid 1 bedoelde schade aansprakelijk te stellen verwerkt hebben binnen één (1) maand na het ontstaan van daarvan.

4. Het risico terzake van beschadiging of teloorgaan van zaken en/of gegevens tijdens training, vervoer of verzending of installatie is steeds voor de opdrachtgever, ongeacht of de training, het vervoer, de verzending of de installatie geschiedt door of namens opdrachtgever, Wijnstudie of derden. Onder vervoer en verzending wordt mede begrepen transmissie van data door middel van enig technisch medium.

5. Het risico ter zake van schade aan of andere problemen samenhangend met na (af)levering door de opdrachtgever geassembleerde, anderszins bewerkte of aan andere (on)roerende zaken aangebrachte zaken is steeds voor de opdrachtgever.

6. De opdrachtgever vrijwaart Wijnstudie tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect met de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden of leveringen samenhangen inclusief aansprakelijkheden samenhangende met auteursrechten, merkrechten of andere wijzen van inbreuk op intellectueel eigendom.

Artikel 6: WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT.

1. Wijnstudie zal de door hem op grond van de gegeven opdracht te verrichten werkzaamheden op zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren.

2. De opdrachtgever dient er zorg voor te hebben gedragen dat eventueel benodigde vergunningen zijn verleend en dat ter zake aan alle overige wettelijke of andere vereisten is voldaan ten aanzien van de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever vrijwaart Wijnstudie voor alle schade die mocht ontstaan indien een dergelijke bevoegdheid ontbrak.

3. Wijnstudie bepaalt de wijze waarop de gegeven opdracht wordt uitgevoerd, één en ander in de ruimste zin des woords.

4. Wijnstudie heeft het recht zonder kennisgeving aan de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een doeltreffende of doelmatige uitvoering van de opdracht bevordert.

Artikel 7: OVERMACHT

1. Indien Wijnstudie zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog, oproer, molest, diefstal, ziekte, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, verbeurdverklaring en andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, defecten aan machinerieën, niet-levering van noodzakelijke materialen en/of halffabrikaten door derden, storingen in de levering van energie, storingen aan apparatuur, communicatiemiddelen, software of aanverwante goederen alles zowel in het bedrijf van Wijnstudie als bij ingeschakelde derden als bij opdrachtgever, worden die verplichtingen opgeschort totdat Wijnstudie redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze op de overeengekomen wijze na te komen zonder dat deze zaak de overeengekomen opdracht of inhoud daarvan op enigerlei wijze schaad of tenietdoet.

2. Indien op grond van overheidswege gestelde voorschriften of uit veiligheidsoverwegingen van de opdrachtgever door enige omstandigheid niet kan worden gevergd dat hij de opdracht (verder) uitvoert, heeft Wijnstudie het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten met behoud van zijn rechten tot verrekening van al wat tot dan toe verplicht is richting opdrachtgever. 3. De opdrachtgever heeft, in geval een situatie als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel zich voordoet, niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, noch ontstaat in die gevallen voor Wijnstudie een verplichting tot vergoeding van enige schade, noch ontheft het de opdrachtgever van zijn betalingsverplichting ter dier zake zoals eerder overeengekomen.

Artikel 8: AUTEURSRECHTEN ETC.

1. De opdrachtgever garandeert Wijnstudie dat door de uitvoering van de opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom, danwel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad in enigerlei zin. De opdrachtgever vrijwaart Wijnstudie zowel in als buiten rechte van alle aanspraken en schades die derden krachtens deze wetten of regelgeving geldend zouden kunnen maken op Wijnstudie.

2. Alle bij de uitvoering van de opdracht totstandgekomen zaken en werken worden geacht in hun geheel en uitsluitend volgens de inzichten van Wijnstudie tot stand te zijn gekomen. Wijnstudie is derhalve uitsluitend rechthebbende op ieder auteursrecht of andere recht van intellectuele eigendom dat ontstaat op alle bij uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken en werken, alsmede op de in de opdracht bedoelde eindproducten.

3. Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot van Wijnstudie of diens leverancier afkomstige of gebruikte werkwijzen, adviezen, (productie-)methoden, merken(rechten), intellectuele eigendommen en dergelijke zullen en blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en in uitsluitende eigendom aan Wijnstudie danwel diens leverancier toebehoren. De opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht, dat bovendien beperkt is tot de in de opdracht begrepen afgeleverde zaken en gedurende de termijn van de overeengekomen opdrachtperiode. De uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Wijnstudie voorbehouden.

4. Bij overtreding van het in lid 1, 2 en 3 gestelde verbeurt de opdrachtgever aan Wijnstudie een direct opeisbare boete van €10.000,= per dag dat de overtreding duurt, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, en onverminderd het recht van Wijnstudie op vergoeding door de opdrachtgever van alle voor Wijnstudie daaruit voortvloeiende kosten en schades.

Artikel 9: PRIJZEN, DECLARATIE EN KOSTEN

1. Voor het formuleren van voorstellen en vervaardigen van offertes worden door Wijnstudie alleen dan kosten berekend indien het te verwachten offertebedrag het bedrag van € 3.000,= exclusief BTW te boven zal gaan waarbij vooraf opgave wordt gedaan van de omvang van de werkzaamheden en de daarmede gepaard gaande kosten die in rekening zullen worden gebracht.

2. Het bedrag dat wegens vergoeding van de door Wijnstudie verrichte werkzaamheden en uitbrengen van de offerte in rekening wordt gebracht is berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Wijnstudie. Indien de opdracht ontwerpwerkzaamheden omvat, zullen steeds ook alle werkzaamheden verband houdende met de voorbereiding daarvan in rekening worden gebracht.

3. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4. De door Wijnstudie gemaakte kosten voor het in de vorige leden bedoelde worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten bestaan ondermeer doch niet uitsluitend uit de prijzen van de te verwerken materialen en middelen, declaraties van ingeschakelde derden en vervoer-, verzend- en verzekeringskosten.

5. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan tien procent. Het meer- of minder geleverde wordt in rekening gebracht, respectievelijk op de rekening in mindering gebracht.

6. Alle tarieven zijn exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en overige door de overheid opgelegde heffingen (bij particulieren is dit inclusief). Bij uitvoering van opdrachten buiten normale kantoordagen – maandag tot en met vrijdag - (08.00 tot 22.30) wordt een toeslag van 25% op de overeengekomen prijs berekend en bij werkzaamheden in weekend of nationaal erkende feestdagen een toeslag van 50% zonder dat daarvoor additionele opdracht of bekendmaking bij de opdrachtgever noodzakelijk is en tenzij zulks vooraf anders door Wijnstudie is bekendgemaakt.

7. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering, door ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog onbekende factoren, de prijzen van (hulp)materialen, (les)middelen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is Wijnstudie gerechtigd terzake van de opdracht overeengekomen tarieven dienovereenkomstig en zonder overleg met de opdrachtgever aan te passen. In alle gevallen geldt dat de kostenstijgingen na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering van zaken of verrichten van diensten, die ontstaan zijn door van overheidswege goedgekeurde wijziging van de tariefstelling, zullen kunnen worden doorberekend.

8. Indien de uitvoering van de opdracht door Wijnstudie wordt opgeschort of beëindigd, heeft Wijnstudie recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 10: AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

1. Aflevering van diensten geschiedt daar waar het Wijnstudie meest wenselijk acht teneinde de verstrekte opdracht tot maximaal mogelijke kwaliteit uit te (laten) voeren.

2. Een door Wijnstudie opgegeven leveringstermijn heeft slechts indicatieve betekenis, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. Wijnstudie is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

3. Wijnstudie is te allen tijde gerechtigd om overeengekomen training- en opleidingsdata danwel plaats(en) te wijzigen indien dat naar zijn mening wenselijk voor een optimale kwaliteit van de af te leveren opleiding of training zonder in dat geval de overeenkomst op enigerlei wijze aan te tasten.

4. De gebondenheid van Wijnstudie aan een overeengekomen uiterste termijn vervalt indien en zodra de opdrachtgever de opdracht wijzigt. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Wijnstudie, gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige aflevering door Wijnstudie mogelijk te maken.

5. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in de vorig leden gestelde, vervalt voor Wijnstudie de verplichting om binnen de overeengekomen leveringstermijn de overeengekomen prestatie te verrichten. Deze verplichting vervalt eveneens indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals die zijn omschreven in de artikelen 8 en 14. Zij vervalt ook in de situaties die beschreven worden in de artikelen 4, 7 en 15.

Artikel 11: RECLAME

1. Een reclame met betrekking tot de door Wijnstudie verrichte werkzaamheden of geleverde zaken of het bedrag van de factuur, dient de opdrachtgever binnen zeven dagen na het moment van afleveren respectievelijk na de factuurdatum schriftelijk aan Wijnstudie mede te delen.

2. Na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijnen vervalt het recht van reclame.

3. Reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

4. Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft Wijnstudie de keuze tussen aanpassing van het bedrag van zijn declaratie of het verbeteren of opnieuw verrichten van werkzaamheden waarvan het resultaat afgekeurd is.

Artikel 12: BETALING

1. Wijnstudie bepaalt de betalingsvoorwaarden. Het staat Wijnstudie vrij een aanbetaling te verlangen alvorens hij een begin maakt met de uitvoering van de opdracht. Indien geen aanbetaling vooraf overeen is genomen geld het volgende. Bij inschrijving van een training en/of opleiding dient de vooraf overeengekomen som betaald te zijn voor aanvang van de training tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling van het factuurbedrag door de opdrachtgever dient te zijn geschiedt binnen tien (10) dagen na factuurdatum ten kantore van Wijnstudie of door middel van storting ten gunste van een door Wijnstudie aan te wijzen bank- of postbankrekening, waarbij als betaling slechts zal gelden de mededeling van de betreffende bank dat het factuurbedrag is bijgeschreven op de aangewezen rekening. Betaling geschiedt netto en zonder enig recht op korting, schuldvergelijking of opschorting.

2. Wijnstudie is gerechtigd, bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlangen van alle voor de gehele opdracht gemaakte kosten, zoals die van (les)materiaal, (les)middelen, software en dergelijke.

3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die Wijnstudie op de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar en heeft Wijnstudie, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling het recht de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de complete voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten welke Wijnstudie heeft.

4. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, kan Wijnstudie met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van iedere opdracht opschorten.

5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering van Wijnstudie op de opdrachtgever komen ten laste van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,- exclusief omzetbelasting.

6. Betalingen aan Wijnstudie strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen rente en incassokosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering cq factuur.

7. De in de leden 3 en 5 genoemde verhogingen treden uitsluitend in de plaats van vergoeding van vertragingsschade. Naast deze vergoeding kan schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

8. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk verbonden terzake van de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel weergegeven, dit ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 13: OVERIGE BEPALINGEN

1. Wijnstudie is bevoegd om zaken van de opdrachtgever die hij onder zich heeft, evenals die zaken die door Wijnstudie zijn samengesteld of opgesteld in opdracht van de opdrachtgever niet aan de opdrachtgever of aan derden af te geven, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Wijnstudie heeft voldaan.

2. Het volledige eigendomsrecht op door Wijnstudie aan de opdrachtgever geleverde zaken blijft onvoorwaardelijk bij Wijnstudie, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen tegenover Wijnstudie die voortvloeien uit de opdracht, heeft voldaan. Tot dit moment zal de opdrachtgever geen enkele daad van beschikking over genoemde zaken stellen.

3. Opdrachtgever verleent Wijnstudie onvoorwaardelijk pandrecht, zonder dat daarvoor enigerlei juridische actie of ingebrekestelling noodzakelijk is, op alle zaken van de opdrachtgever die in het kader van de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever in de macht van Wijnstudie zijn gebracht, dat tot meerdere zekerheid van al wat de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welken hoofde ook aan Wijnstudie verschuldigd mocht zijn, niet-opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

4. Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten en op daaruit voortspruitende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gedaan, respectievelijk gegeven, gesloten en uitgevoerd.

5. Een geschil is aanwezig, wanneer een van de partijen verklaart dat dit het geval is.

6. Ingeval van geschil van welke aard dan ook, is naar gelang van de waarde van de vordering, de rechtbank van Arnhem bevoegd.

 

Bank: SNS-bank Nijmegen, rekeningnr. NL57SNSB096.38.59.420

Omzetbelastingnummer: NL 163961207 B01

Ingeschreven in het Handelsregister te Arnhem onder nr. 09146457

 

Prijswijzigingen, tekst- en zetfouten voorbehouden.